Balans en resultaten- rekeningen 2015

Exploitatieactiviteiten

In 2015 bedroegen de exploitatieactiviteiten van NIRAS 124.118 kEUR (zie grafiek 1). De exploitatiekosten werden op verschillende wijzen gefinancierd door de exploitatieopbrengsten.

Investeringen

In 2015 bedroegen de investeringen van NIRAS 15.341 kEUR. Van 1983, het jaar waarin de eerste investeringen werden gedaan, tot eind 2015 werd 356.756 kEUR geïnvesteerd (zie grafiek 2).

VERDELING VAN DE EXPLOITATIEOPBRENGSTEN
PER TAAK
(in 1000 EUR) - Grafiek 1

TOTAAL: 124.118

VERDELING VAN DE GECUMULEERDE
INVESTERINGEN SINDS 1983
(in 1000 EUR) - Grafiek 2

TOTAAL: 356.756

Resultaat van het boekjaar 2015

De instelling moet het financiële evenwicht bewaren. De kosten die ze maakt, zijn voor rekening van diegenen voor wie ze het beheer waarneemt. De instelling boekte in 2015 een winst van 1.18 MEUR, waarmee ze gedeeltelijk de verliezen van de vorige jaren in verband met de opslag van geconditioneerd afval kon recupereren. Het afval werd in het verleden getransfereerd tegen een prijs die lager was dan de gecumuleerde kosten voor de opslag van geconditioneerd afval in de gebouwen 150 en 151, in bunker 4 van gebouw 127 en in gebouw 136.

Eind 2015 bedroeg het gecumuleerde verlies voor dit afval 6.1 MEUR. Het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de instelling betreffende de stijving van het fonds op lange termijn, voorziet met name in een afrekening per producent voor het afval uit het verleden, die moet worden afgesloten volgens overeen te komen modaliteiten. Dat koninklijk besluit bepaalt dat de overeenkomsten uiterlijk op 31 december 2018 aangepast moeten zijn. Het gecumuleerde verlies van de instelling zou dus tijdelijk moeten zijn, aangezien het contractuele kader van de opslagactiviteiten moet worden aangepast.

Verslag van de commissaris

De commissaris Callens, Theunissen & C° bracht een opinie zonder voorbehoud uit in zijn verslag over de statutaire jaarrekeningen 2015 van NIRAS en de geconsolideerde jaarrekeningen 2015 van NIRAS, haar dochteronderneming Belgoprocess en het ESV EURIDICE.

De balans en de (geconsolideerde) resultatenrekening zijn een verkorte versie van de jaarrekeningen. De volledige jaarrekeningen werden gepubliceerd door neerlegging bij de Nationale Bank van België, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Vaste activa 124.204
Immateriële vaste activa 0
Immateriële vaste activa 0
Materiële vaste activa 124.058
Terreinen en gebouwen 70.842
Installaties, machines en uitrusting 13.533
Meubilair en rollend materieel 698
Overige materiële vaste activa 298
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 38.687
Financiële vaste activa 146
Verbonden ondernemingen 124
Andere ondernemingen 22
Vlottende activa 777.356
Vorderingen op meer dan één jaar 4.678
Handelsvorderingen 4.678
Vorderingen op ten hoogste één jaar 62.900
Handelsvorderingen 52.270
Overige vorderingen 10.630
Geldbeleggingen 688.932
Overige beleggingen 688.932
Liquide middelen 11.414
Liquide middelen 11.414
Overlopende rekeningen 9.433
Overlopende rekeningen 9.433
Activa totaal 901.560

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Eigen vermogen 66.734
Kapitaal 3.718
Geplaatst kapitaal 3.718
Reserves 24.259
Onbeschikbare reserves 19.793
Beschikbare reserves 4.465
Overgedragen winst (verlies) -6.081
Overgedragen winst (verlies) -6.081
Kapitaalsubsidies 44.838
Kapitaalsubsidies 44.838
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 163.906
Pensioenen 21
Overige risico's en kosten 163.886
SCHULDEN 670.920
Schulden op meer dan één jaar 130.802
Financiële schulden 6.296
Overige schulden 124.505
Schulden op ten hoogste één jaar 160.257
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen 111.503
Handelsschulden 47.158
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.595
Overlopende rekeningen 379.861
Overlopende rekeningen 385.824
Passiva totaal 901.560

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Bedrijfsopbrengsten 138.082
Omzet 124.118
Geproduceerde vaste activa 13.435
Andere bedrijfsopbrengsten 530
Bedrijfskosten (-) -141.136
Diensten en diverse goederen -115.653
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -14.400
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -8.075
Waardeverminderingen op vlottende activa 0
Voorzieningen voor risico's en kosten (+) (-) -2.795
Andere bedrijfskosten -213
Financiële opbrengsten 11.554
Opbrengsten uit vlottende activa 3.836
Andere financiële opbrengsten 7.718
Financiële kosten -4.605
Kosten van schulden -4.681
Waardeverminderingen op andere vlottende activa 100
Andere financiële kosten -24
Belastingen op het resultaat (-) (+) -2.717
Belastingen (-) -2.717
Regularisering van belastingen en terugneming van voorziening voor belastingen 0
Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar (+) (-) 1.177

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Vaste activa 125.274
Immateriële vaste activa 318
Immateriële vaste activa 318
Materiële vaste activa 124.931
Terreinen en gebouwen 70.842
Installaties, machines en uitrusting 14.060
Meubilair en rollend materieel 1.043
Overige materiële vaste activa 298
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen 38.687
Financiële vaste activa 25
Verbonden ondernemingen 2
Andere ondernemingen 23
Vlottende activa 811.131
Vorderingen op meer dan één jaar 4.678
Handelsvorderingen 4.678
Vooraden en bestellingen in uitvoering 4.795
Voorraden 2.630
Bestellingen in uitvoering 2.165
Vorderingen op ten hoogste één jaar 55.775
Handelsvorderingen 52.486
Overige vorderingen 3.289
Geldbeleggingen 698.774
Overige beleggingen 698.774
Liquide middelen 37.553
Liquide middelen 37.553
Overlopende rekeningen 9.556
Overlopende rekeningen 9.556
Activa totaal 936.404

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Eigen vermogen 91.354
Kapitaal 3.718
Geplaatst kapitaal 3.718
Geconsolideerde reserves 42.797
Geconsolideerde reserves 42.797
Kapitaalsubsidies 44.838
Kapitaalsubsidies 44.838
Belangen van derden 4
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 165.828
Pensioenen 330
Overige risico's en kosten 165.493
Uitgestelde belastingen 6
SCHULDEN 679.218
Schulden op meer dan één jaar 130.809
Financiële schulden 6.296
Overige schulden 124.513
Schulden op ten hoogste één jaar 162.585
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen 111.503
Handelsschulden 41.935
Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 7.025
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 1.822
Overige schulden 300
Overlopende rekeningen 385.824
Overlopende rekeningen 385.824
Passiva totaal 936.404

per 31 december 2015 (in 1000 EUR)

Bedrijfsopbrengsten 143.114
Omzet 127.926
Wijziging vooraad GIB, GP en BIU (+) (-) -9
Geproduceerde vaste activa 13.435
Andere bedrijfsopbrengsten 1.762
Bedrijfskosten (-) -149.720
Handelsgoederen, grond - en hulpstoffen
   Inkopen -6.052
   Wijziging in de vooraad -362
Diensten en diverse goederen -81.631
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -42.587
Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa -13.675
Waardeverminderingen op vlottende activa 157
Voorzieningen voor risico's en kosten (+) (-) -2.605
Andere bedrijfskosten -2.965
Financiële opbrengsten 11.776
Opbrengsten uit vlottende activa 4.044
Andere financiële opbrengsten 7.732
Financiële kosten -4.641
Kosten van schulden -4.704
Waardeverminderingen op andere vlottende activa 122
Andere financiële kosten -59
Uitzonderlijke opbrengsten 16
Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa 8
Andere uitzonderlijke opbrengsten 8
Uitzonderlijk kosten 0
Meerwaarden uitzonderlijke kosten 0
Onttrekking/overboeking aan uitgestelde belast,en latenties (+) 2
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen 2
Belastingen op het resultaat (-) (+) -2.717
Belastingen (-) -2.717
Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar (+) (-) -2.170