Een organisatie in permanente groei

Evolutie van het personeelsbestand

het totale aantal werknemers op 31 december 2015

122 personeelsleden

Op 31 december 2015 telde het vaste kader van de instelling 97 personeelsleden, van wie 93 voltijdse medewerkers (48 Nederlandstaligen en 45 Franstaligen) en 4 deeltijdse medewerkers (2 Nederlandstaligen en 2 Franstaligen). Eind 2015 omvatte het tijdelijke kader 25 personeelsleden (14 Nederlandstaligen en 11 Franstaligen). Zes personeelsleden hebben de instelling in 2015 verlaten. Eind 2015 genoot één medewerker een eindeloopbaanregeling, in afwachting van zijn vervroegde pensionering op de leeftijd van 62 jaar.

De aanwervingsplannen voor 2015 werden nagenoeg allemaal uitgevoerd, wat geleid heeft tot een groei van het personeelsbestand met negen medewerkers (contracten van bepaalde duur). Daarnaast werden ook tien medewerkers aangetrokken voor tijdelijke opdrachten op basis van detacheringsovereenkomsten. Deze nieuwkomers zijn actief in de verschillende systemen en takenpakketten van de instelling, waaronder het acceptatiesysteem.

Onze personeelsleden stellen hun knowhow ten dienste van de gemeenschap

Een intern veranderingstraject

Om de instelling voor te bereiden op de structurele veranderingen (integratie van de nieuwe opdrachten, verhoging van de efficiëntie), de culturele veranderingen (management aan de hand van doelstellingen, voorrang aan operationele veiligheid) en gedragsveranderingen (flexibiliteit en transversaal beheer), die haar in staat zullen stellen de toekomstige realiteit doeltreffender en met grotere sereniteit aan te pakken, zette NIRAS in 2015 een intern veranderingstraject op, waarbij al haar medewerkers betrokken zijn. De arbeidsomgeving, -organisatie en -voorwaarden zullen mee moeten evolueren om aan de behoeften van een organisatie in volle groei te voldoen.

NIRAS herwerkte tevens haar organisatieschema, door aan de organisatiestructuur een procesmanagementmodel toe te voegen dat bijdraagt tot een betere harmonisering tussen de functionele en hiërarchische structuren. De procesbenadering, die op zich geen nieuwigheid vormt, zal de onderlinge afhankelijkheid tussen de opeenvolgende beheerstappen of -activiteiten duidelijker maken en tegelijk een beter inzicht verschaffen in de werking van de organisatie.

De uitdagingen voor NIRAS zijn talrijk, maar haar onmiddellijke toekomst ligt vooral in de exploitatie van de toekomstige oppervlaktebergingssite voor afval van categorie A in Dessel, waarvoor de instelling vandaag al een geïntegreerd beheersysteem voor het radioactieve afval invoert, volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 november 2011.

Zodra de regering het nationale beleid voor het langetermijnbeheer van het afval van de categorieën B en C heeft vastgelegd, zal NIRAS een omvangrijk participatief besluitvormingsproces op gang brengen, dat alle belanghebbenden zou moeten betrekken bij de ontwikkeling en inplanting van de gekozen beheeroplossing.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet NIRAS de bestaande ploegen versterken of uitbreiden door medewerkers met aanvullende of nieuwe competenties aan te werven. De aanwerving van nieuwe medewerkers kreeg in 2015 dus bijzondere aandacht om de organisatie van de passende menselijke middelen te voorzien en haar in staat te stellen haar toekomstige verantwoordelijkheden op te nemen.

Naar een meer geïntegreerde werking op het niveau van de groep NIRAS-Belgoprocess

In zijn vergadering van 30 april 2015 nam het beleidscomité NIRAS-Belgoprocess verschillende beslissingen om de integratie van de beheertaken in de groep NIRAS-Belgoprocess te verbeteren. De ondersteunende diensten Aankopen, Financiën en ICT zullen zich ontwikkelen tot één enkele Centralized Corporate Service, die vanaf 2017 operationeel zal zijn. De diensten Communicatie, Kennisbeheer en Managementsystemen van de twee entiteiten zullen evolueren naar een Corporate Competence Center en later zullen de diensten Juridische Ondersteuning en Contracten op hun beurt opgenomen worden in een Centralized Corporate Service.

De implementatie van een gemeenschappelijk ERP-systeem voor aankopen, financiën, voorraden en projecten zal één van de eerste concrete realisaties in de richting van een meer geïntegreerde werking zijn. In de loop van het tweede semester van 2015 werd begonnen met de concrete uitvoering van deze beslissingen.